Zawidawie.Info - Regulamin serwisu

obowiązuje od 1.01.2008r.

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa użytkowników przy współtworzeniu niniejszej strony, warunki techniczne, których spełnienie jest niezbędne przy zamieszczaniu materiałów, zasady głosowania i komentowania treści oraz sposób administrowania stroną.


I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. . Strona jest własnością autora, powszechniej znanego pod kryptonimem Juzef, pełniącego również funkcję administratora serwisu.

§2. Użytkownik strony to każdy, kto jest zalogowany na stronie i posiada na niej swoje konto.

§3. Zasady publikacji i wykorzystania treści zawartych na stronie, będących własnością użytkowników, określa Licencja Creative Commons zwana dalej Licencją. Użytkownik umieszczając w serwisie jakiekolwiek własne treści jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie ich na zasadach Licencji.

§4. Każdy zalogowany użytkownik ma prawo uczestniczyć w tworzeniu strony poprzez:

1.pisanie newsów, artykułów publicystycznych, jak i innych związanych z charakterem strony,
2. branie udziału w dyskusji na forum,
3. głosowanie i komentowanie zamieszczanych materiałów,
4. dodawanie zdjęć i tworzenie obiektów
5. dodawanie wpisów w katalogu firm i instytucji

II RAMY TEMATYCZNE

§7. Strona ma charakter informacyjny.

§8. Celem strony jest zebranie w jednym miejscu możliwie konkretnych, aktualnych i pełnych informacji wszelkiego rodzaju na temat przeszłości, dnia dzisiejszego i planów na przyszłość dotyczących wrocławskich osiedli położonych za rzeką Widawą: Psiego Pola - Zawidawia oraz Pawłowic.

III WARUNKI UCZESTNICTWA W TWORZENIU STRONY

§11. Każdy z użytkowników strony może zamieszczać na niej materiały (m. in. fotografie, artykuły).

§12. Dodawane materiały powinny mieścić się w ramach tematycznych strony.

§13. Przy zamieszczaniu na stronie materiałów, których uczestnik nie jest autorem, obowiązkowo należy podać źródło, z którego dane materiały pochodzą lub nazwę instytucji posiadającej prawa autorskie. W przypadku braku tych informacji materiały zostaną usunięte ze strony przez administratora.

§15. Zamieszczone przez użytkownika materiały (zdjęcia/fotografie lub artykuły) są chronione prawem autorskim, jednakże administratorzy strony traktują je jako powierzoną do publikacji kopię i mogą dokonywać skrótów i kompilacji w celu zapewnienia atrakcyjności strony i spełnienia wymagań merytoryczno-technicznych. Materiały mogą być także odrzucane w całości lub odsyłane autorowi do poprawy.

§16. Za umieszczone na stronie materiały odpowiedzialność ponoszą użytkownicy je zamieszczający.

IV WARUNKI TECHNICZNE

§17. Każdy z użytkowników przed zamieszczeniem materiałów na stronie powinien je poddać odpowiedniej obróbce. W przypadku fotografii i zdjęć - graficznej, tekstu - gramatycznej i ortograficznej.

§18. Publikując materiał na stronie autor jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie go na zasadach Licencji Creative Commons.

§19. W przypadku użytkowników najniższej rangi, dodawane przez nich materiały przed publikacją muszą zostać zweryfikowane przez administratora, tak więc nie pojawią się natychmiast na stronie, a dopiero po ich akceptacji.

§20. Publikowane na stronie materiały powinny spełniać następujące warunki techniczne:

1. Typ obrazu (rozszerzenie) powinien być dobrany w zależności od tego czy chcemy przedstawić grafikę (grafikę wektorową, schemat, plan), czy opublikować fotografię/zdjęcie. Dla fotografii/zdjęcia odpowiednim rozszerzeniem jest JPG, a dla grafiki PNG.

2. Rozdzielczość preferowana zdjęć to 1200x900px, jednak w przypadku, gdyby taki format był nieodpowiedni ze względu na charakterystykę zdjęcia, można zastosować inne rozdzielczości. Jedynym limitem jest rozmiar pliku - max. 1MB.

3. Wymiary zdjęcia
a. Za standardowe wymiary fotografii przyjmuje się obraz o szerokości 1200 i wysokości 900 pikseli i odwrotnie przy kadrze pionowym.

4. Zwłaszcza w przypadku aktualnych informacji w miarę możliwości należy podać źródło, skąd zaczerpnięto wiadomość.


V GłOSOWANIE I KOMENTOWANIE MATERIAłÓW

§21. Własne komentarze do zdjęć i artykułów powinny mieć charakter merytoryczny, wnosząc istotne treści, mające na celu poszerzenie wiedzy innych użytkowników na dany temat, mogą także być sformułowane w formie pytania związanego ze zdjęciem bądź artykułem.

§22. Nie dopuszcza się komentarzy niezwiązanych z tematem (patrz §21), niosących obraźliwe i dwuznaczne sformułowania w kierunku innych użytkowników jak również zawierające słowa powszechnie uważane za wulgarne. Tego typu wypowiedzi będą usuwane a wobec użytkowników mogą zostać wyciągnięte odpowiednie konsekwencje!

§23. Komentarze mające na celu zwrócenie uwagi administracji strony na kwestie techniczne powinny być zakładane na forum, z podaniem linka do materiału, którego dotyczą.

§24. Dyskusje niezwiązane bezpośrednio z tematem materiału przeprowadza się na Forum.

§25. Zasady dalszego wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie www.zawidawie.info określa Licencja.

VI ADMINISTROWANIE STRONĄ

§26. Administratorzy powołując się w uzasadnieniu na odpowiedni punkt regulaminu mają prawo usuwać materiały niespełniające podstawowych kryteriów przyjętych na stronie (niemieszczących się w ramach tematycznych), bez względu na ich noty w głosowaniu publicznym, a także kasować niewłaściwe komentarze - kierując się utrzymaniem porządku na stronie, zachowaniem właściwego poziomu merytorycznego i technicznego zamieszczanych materiałów oraz odpowiedniego poziomu dyskusji.

§26a. Administratorzy mają uprawnienia do zarządzania kontami użytkowników, tj. do zmiany loginu, konta e-mailowego, hasła a także poziomu uprawnień.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§31. Utworzenie własnego konta (pierwsze logowanie) na stronie oznacza obowiązek przeczytania i akceptację przepisów niniejszego regulaminu.

§32. Użytkownicy posiadający konta (zalogowani) przed wejściem w życie niniejszego regulaminu są zobowiązani do jego przeczytania i przestrzegania. Brak akceptacji niniejszego regulaminu przez użytkowników zobowiązuje ich do wylogowania i likwidacji konta.

§33. Niestosowanie się do zasad określonych w niniejszym regulaminie spowoduje upomnienie, zablokowanie oraz usunięcie przez administratora konta ze strony.

§34. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie głos decydujący ma administrator.

§35. Administracja strony zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu.

§36. Uczestnictwo na stronie nie jest obowiązkowe.

§37. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.